Una escola basada en els quatre pilars de l’educació: aprendre a ser, aprendre a conviure, aprendre a fer i aprendre a conéixer i  que té una cura especial de l’educació socio-emocional (autoestima, gestió d’emocions, empatia i resolució de conflictes) on hi ha reflexió i un treball dut a terme amb continuïtat.

– Acollidora i preparada per fomentar la convivència de l’alumnat on els valors democràtics i humans s’aprenen a partir de l’experiència del dia a dia.

– Oberta i compromesa amb l’entorn, la comunitat, el barri, la ciutat, el país i el món.

– Implicada amb el medi ambient i la salut.

– Compartida amb tota la societat, on els pares i mares s’impliquen realment en la formació dels seus fills, en un marc que afavoreix la participació.

L’hora d’entrada és a les 8.30h del matí per a l’alumnat de secundària i  a les 9.00h del matí per a les etapes d’infantil i primària;  el Centre obrirà les portes 5 minuts abans.

Per a les famílies que ho necessitin hi ha un servei d’acollida de 8.00 a 9.00 h, que caldrà sol·licitar a secretaria durant el mes de setembre (Butlleta servei d’acollida).

L’hora de sortida per a tot l’alumnat és a les 17.00h. Us demanem la màxima puntualitat (consulta els horaris i la normativa de puntualitat).

L’alumnat que marxa sol cap a casa haurà de dur complimentada l’autoritzacio per marxar sol

L’horari de l’espai migdia és de 13.00h a 15.00h i inclou esbarjo, dinar i tallers. Trobareu tota la informació en aquest espai de la web. Objectius generals de l’espai migdia (objectius temps menjador) i  objectius específics per a l’ alumnat INFANTIL

Aspectes a tenir en compte per al curs:

Per mitjà de l’ORDRE EDU/56/2019, de 26 de març, ha quedat establert el calendari escolar del curs 2019-2020.

Registre número d’alumnes a cada etapa educativa.

La venda de llibres es durà a terme a l’escola el dijous dia 5 de setembre, de 10 a 13 h, al gimnàs. Recordeu que les famílies que teniu signada l’adquisició de llibres a l’escola, rebreu en el rebut del mes de setembre el cobrament de la diferència del cost dels llibres, tenint en compte el curs al qual assisteix el vostre fill/filla.

Convocatòries de reunions d’inici de curs amb les famílies per assistir a la presentació del curs.

La finalitat de les activitats complementàries és la millora del nivell educatiu del nostre alumnat treballant aspectes que no figuren expressament inclosos en els plans i programes oficials curriculars.

Aprovades per Consell Escolar en data 28 de maig de 2019

Equipament esportiu de l’escola per a les activitats esportives escolars a partir del curs de P-3. És obligatori dur totes les peces marcades.

Les activitats extraescolars començaran el dia 1 d’octubre

Circular informativa referent a les condicions d’aparcament pàrking SABA de la Rambla per a les famílies de l’escola per aquest curs 2019-2020

2a

Educació, compromís, participació, diàleg ...

Us recordem que la recollida dels nens i nenes només la podrà fer la mare, el pare, el tutor/a legal o una persona autoritzada per escrit (disposeu d’un model d’autorització).

Respecte a temes de salut, aquí podeu trobar informació referent a la normativa d’administracio de medicaments, així com la sol·licitud i autorització en cas necessari. Us recordem que qualsevol règim o dieta prescriptiva ha d’anar acompanyada d’un certificat mèdic de l’especialista.

També us fem arribar una autorització per a l’administració de paracetamol, en cas de febre i mentre s’espera l’arribada d’algun familiar.

El Departament de Salut va modificar el calendari de vacunacions sistemàtiques. El nou calendari és vigent des de juliol de 2016 (calendari de vacunacions)

També recordar-vos la  normativa específica respecte  lús dels embolcalls de l’esmorzar, sobre la utilització de mòbils i aparells electrònics i la normativa d’ús de la bata.

 

PARTICIPACIÓ FAMÍLIA/ESCOLA

Durant l’escolarització dels vostres fills/es, la família i el centre compartim el dret i el deure de la seva educació per la qual cosa el compromís entre ambdues parts és fonamental per al seu èxit escolar.

Els vostres fills/es van assolint els objectius escolars de forma cada vegada més autonoma i responsable al llarg dels diferents cursos i etapes.  En aquest procès requereixen de seguiment i companyament escolar a casa que heu d’anar adaptant a les edats i a les necessitats de cada moment. Aquest seguiment us ajudarà a conèxier les intel·ligències més desenvolupades del vostre fill/a, i el podreu orientar al llarg de tot el seu procés formatiu.

familia-escola

La coordinació entre la família i l’escola és del tot necessària per mantenir una coherència educativa entre el que els vostres fills/es fan al centre i el que feu a casa.

3a