– Es poden matricular a primer curs de segon cicle d’educació infantil els infants que compleixen 3 anys el 2018.

– S’han de matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria (ESO) els nens que compleixen 12 anys el 2018.

Del 13 al 24 d’abril de 2018

MATÍ: de les 9 a les 11 hores

TARDA: de les 15 a les 18 hores

 

preins1

El procés de preinscripció i matrícula s’inicia amb la publicació de l’oferta inicial i finalitza amb la matriculació de l’alumne; aquests dos tràmits i totes les accions que hi estan relacionades es porten a terme segons el següent calendari:

  • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d’abril de 2018
  • Presentació de documentació: fins al 25 d’abril de 2018
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig de 2018
  • Presentació de reclamacions: del 4 al 8 de maig de 2018
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig de 2018
  • Sorteig del número de desempat: 11 de maig de 2018, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)
  • Llista ordenada definitiva: 15 de maig de 2018

Com a procediment inicial, a la nostra escola, us lliurem un sobre en el que consta la sol·licitud de preinscripció i tota la informació amb la documentació que s’ha de presentar.

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar al centre demanat en primer lloc i ha d’anar acompanyat de la documentació acreditativa que pertoqui.

La presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Ensenyament comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

 

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació per a cada criteri.

Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Criteris complementaris

1. L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

2. L’alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

3. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre

Podeu consultar els resultats de la preinscripció al web Estudiar a Catalunya.

Per fer-ho  necessiteu:

  • el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora especificat en la sol·licitud com a referent per fer les consultes dels resultats a Internet, i
  • el codi de la sol·licitud de preinscripció.

IMPORTANT!  És obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

edtudiar-a-catalunya
web2
WEB1
PREINS18